ValentijnshartWedstrijdreglement

Artikel 1

De wedstrijd "valentijnshart" begint op 31/01/2024 en eindigt op 21/02/2024 om 23u59 uur, zoals blijkt uit de tijdstempel van de server. Vóór deze datum kan de wedstrijd vooraf worden onderbroken of verlengd door de wedstrijdleiding.

De wedstrijd wordt georganiseerd door TF CO S.A.

Deelname aan de wedstrijd zal automatisch worden beëindigd in het geval dat de Deelnemer niet voldoet aan één van de voorwaarden voor deelname zoals bepaald in dit reglement of in het geval van valsspelen zoals beoordeeld door de organisator.

De deelnemer erkent dat reclame en reclameverzoeken integraal deel uitmaken van de competitie.

Om aan de wedstrijd deel te nemen, moet de deelnemer een valentijnshart kopen waarbij hij/zij een deelnemerscode vindt op de achterkant van de I LOVE YOU-kaart, bevestigd op de verpakking. Deze deelnemerscode moet worden ingevuld op het deelnameformulier op de pagina https://tartes.be/nl/dessert-saint-valentin. De winnaar wordt op 22/02/2023 willekeurig geloot uit alle inzendingen.

Artikel 2

Deze wedstrijd staat open voor iedereen die wil deelnemen en in België woont, met uitzondering van de personeelsleden van de organiserende ondernemingen en hun gezinsleden.

Er is van de deelnemer geen enkele inzet of inleg vereist om deel te nemen aan de wedstrijd.

Minderjarigen mogen deelnemen, op voorwaarde dat zij vooraf van hun ouders (of van hun voogd) daarvoor de toelating hebben gekregen. Het feit van de deelname impliceert dat zij deze voorafgaande toelating hebben verkregen. De organisator behoudt zich het recht voor om daar op elk moment een bewijs van te vragen, evenals om elke minderjarige die dat niet kan voorleggen, te diskwalificeren.

Artikel 3

De winnaar van de wedstrijd wint een weekendje “Rest Package” weg (hotel en wellness) voor twee personen bij Waer Waters. Het arrangement omvat een overnachting in een Deluxe-kamer, een ontbijt, een ontspannende massage, toegang tot de wellnessruimte en het buffet in het restaurant van Waer Waters.

Artikel 4

Iedereen die zich inschrijft door het deelnemingsformulier voor de wedstrijd in te vullen, wordt "de deelnemer" genoemd. Het eenvoudige feit deel te nemen aan deze wedstrijd impliceert de volle en volledige aanvaarding van het onderhavige reglement. Om deel te nemen aan deze wedstrijd, volstaat het de instructies onder "Instructies" te volgen.

Elke deelnemer moet zijn/haar code correct invoeren om zijn/haar deelname te registreren.

Een eventuele ex aequo wordt beslist door de schiftingsvraag. De deelnemingsformulieren zullen automatisch worden geregistreerd en bij de gegevens gevoegd van de deelnemers die hun deelname hebben verstuurd via de interface van het spel. Uiterlijk op 26/02/2023 of later zullen de resultaten via e-mail naar de deelnemers worden verstuurd. In geval van meervoudige deelname, in het bijzonder door het gebruik van verscheidene e-mailadressen (of door het gebruik van verschillende gebruikersnamen of elk ander middel om zich verscheidene keren te registreren), zullen alle deelnemingsformulieren worden verworpen en als ongeldig worden beschouwd. Elke deelname aan de wedstrijd op papier of in elke andere vorm dan het deelnemingsformulier dat de organisator aanbiedt op het Mag is uitgesloten. De deelname aan de wedstrijd zal enkel geldig zijn als in het deelnemingsformulier de vereiste informatie werd verstrekt. Elke registratie die fouten of ongepaste of lasterlijke taal bevat, zal worden beschouwd als ongeldig. Bijgevolg zullen onvolledige deelnemingsformulieren of deelnemingsformulieren met fouten, onjuistheden of vervalsingen niet in aanmerking worden genomen en de deelnemer die zo'n deelnemingsformulier heeft ingediend, zal van rechtswege al zijn rechten om een winnend lot te verkrijgen, verliezen.

Artikel 5

De organisator behoudt zich het recht voor deze actie te verkorten, te verlengen, te wijzigen of te annuleren in geval van overmacht dat de voortzetting van de wedstrijd conform de bepalingen van het onderhavige reglement onmogelijk zou maken, en in het bijzonder in geval van disfunctie van het internet of van elk ander probleem gekoppeld aan de telecommunicatienetwerken, aan de computers die online zijn, aan de servers, aan de leveranciers van internettoegang, IT-uitrustingen of de software.

Artikel 6

De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die wordt opgelopen in het kader van de deelname aan de wedstrijd, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen ervan, zelfs al is hij op de hoogte gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, inclusief de schade veroorzaakt door: (i) een slechte werking van het internet of van de computer van een deelnemer of van iedere persoon of onderneming verbonden aan de organisatie van de wedstrijd, of elk ander probleem gekoppeld aan de telecommunicatienetwerken, de computers die online zijn, de servers, de leveranciers van internettoegang, de IT-uitrustingen of de software, (ii) de toegang van wie dan ook de internet site of de onmogelijkheid om er toegang toe te krijgen en (iii) het gebruik van de internet site, inclusief alle beschadigingen of virussen die de computerapparatuur van de deelnemer of elk ander goed zouden kunnen infecteren en/of beschadigen.

Artikel 7

De gewonnen prijs mag niet worden teruggenomen, geruild, omgezet in geld of valuta, of worden doorgegeven aan een andere persoon. In geval van een geschil of klacht, om welke reden dan ook, moeten de verzoeken schriftelijk worden gericht aan TF CO S.A., Rue Jules Bordet 65 Parc Industriel Zone C, 7180 Seneffe (België) binnen een termijn van maximaal 30 (dertig) dagen na het einde van de wedstrijd. De deelnemers verbinden zich ertoe om, in geval van problemen met de toepassing of interpretatie van dit reglement, een minnelijke schikking te treffen met de organisator, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen tegen deze laatste.

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Artikel 8

De organisator behoudt zich het recht voor deze wedstrijd in te korten, te verlengen, te wijzigen of te annuleren als de omstandigheden hem daartoe verplichten. Hij kan daarvoor niet aansprakelijkheid worden gesteld. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen bij de ontvangst van het elektronische formulier of voor de gehele of gedeeltelijke vernieling ervan door alle andere toevallige gebeurtenissen.

Artikel 9

Krachtens de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgebonden gegevens, wordt de deelnemer geïnformeerd dat bepaalde antwoorden die als dusdanig zijn aangegeven op het deelnemingsformulier facultatief kunnen zijn, maar dat het niet-antwoorden op de verplichte vragen gelijk staat met niet-deelname aan de wedstrijd.

Het verzamelen van persoonlijke informatie betreffende de deelnemer door de organisator is in de eerste plaats bedoeld om de goede werking van de wedstrijd te verzekeren, in het bijzonder de mogelijkheid om in contact te komen met de winnaars en hen op een efficiënte manier en zo snel mogelijk de prijzen te overhandigen. De deelnemers aan deze wedstrijd hebben het recht de informatie die de organisator over hen heeft verzameld op basis van het deelnemingsformulier, te raadplegen, te wijzigen of te laten verwijderen. De organisator verbindt zich ertoe deze informatie niet vrij te geven aan derden.